İncelemiş olduğunuz KobiMentör TR52 çağrısı 2022 yılında başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Aktif KobiMentör çağrısını incelemek için lütfen https://kobimentor.com sayfasını ziyaret ediniz.
Mevlana Kalkınma Ajansı - MEVKA InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
X

Şirketin için daha güzel yarınlar...

TR52 - KONYA - KARAMAN BÖLGESİ GELECEĞİ İNOVASYONDA ARIYOR

KOBİMentör TR52 Projesi ile TR52 Bölgesindeki Konya ilinde yerleşik 25, Karaman’da yerleşik 5 KOBİ mentörlük sürecine alınarak, inovasyon konusundaki yetenek ve yeterlilikleri geliştirilecektir.

KOBİmentör TR52 Projesinin hedefi; programa kabul edilecek 30 üretici KOBİ’nin

 • Kurumsallaşma düzeyinin iyileştirilmesi,
 • İşletmelerinin İnovatif yapıya kavuşturulması,
 • Yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönlendirilmesi,
 • Ölçek büyütmesi,
 • TR52 bölgesinden yeni Türkiye markaları ve dünya markaları çıkarılmasıdır

Mevlana Kalkınma Ajansı(MEVKA) tarafından finanse edilen projenin hizmet tedarikçisi Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Yönetici şirketi olan InnoPark A.Ş. 18 ay süreli KOBİMentör TR52 projesine kabul edilen üretim sektöründeki 30 KOBİ’ye InnoPark’ın Türkiye çapında tanınan mentörleri tarafından aşağıdaki gelişme alanlarında

 • Yenilikçi ürünler geliştirmek,
 • Yenilikçi ürünlerini ticarileştirmek,
 • Yeni pazarlara açılmak,
 • Üretimde dijital dönüşümü gerçekleştirmek,
 • İnovatif işletmeye dönüşmek,
 • Aile şirketlerinde aile anayasası oluşturarak kurumsallaşmak (sadece Karaman’daki kobiler için)

konularında gelişim göstermeleri için ücretsiz mentörlük ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır.

Mentörlük Nedir?

Mentörlük kelimesinin sözlük anlamı: ”Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığıdır.” Diğer bir tanım ise: “Bilge bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme modelidir.”

Mentör, belli bir alanda deneyim ve uzmanlık sahibi kişidir. Mentör kendisinden daha az deneyime sahip ve/veya daha genç bir kişiye ilgili alanda karşılaşacağı sorunların nasıl üstesinden gelebileceği konusunda tavsiyeler sunar. Mentör, mentörlük sunduğu kişiye (menti’ye) nasıl karar vereceği konusunda tavsiyeler sunar, mentinin vereceği kararlara karışmaz. Kararları menti kendisi verir. Mentör mentinin yolunu aydınlatan kişidir.

Mentör ile danışman arasındaki fark; danışmanlıkta amaç; belli bir işin yapılması olup mentörlükte ise amaç işin yapılması değil, kişinin işi kendi başına doğru biçimde yapma yeterliliğini kazanacak şekilde kendini geliştirmesidir. Danışman balığı tutar, mentör ise balık tutmayı öğretir.

Anket

KOBİMentör Projesinin Gerekçesi

Silikon Vadisinde büyüyen dünya çapında meşhur teknolojik girişimcilerin çoğunun başarısında mentörlerin önemli düzeyde katkı sağlandığı bilinmektedir. Bu nedenle, ülkemizdeki Hızlandırma/Growth aşamasındaki yenilik ve teknoloji odaklı start-up'lara mentörlük hizmeti sunarak destek sağlayan mentörlük arayüzlerine/programlarına ciddi düzeyde ihtiyaç bulunmaktadır. KOBİmentör TR52 Projesi, MEVKA tarafından, bu gerçeği göz önüne alarak TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge planında yer alan “Potansiyelini Değere Dönüştüren Ekonomi” stratejik amacı ile ilgili aşağıdaki hedeflere ulaşılması için başlatılmıştır:

 • HEDEF 1: Sanayi sektöründe üretimin, katma değerin ve kalitenin artırılması
 • HEDEF 2: İhracat kapasitesinin artırılması
KOBİMentör TR52 Projesinin Amacı

Günümüzde zenginlik ve refaha erişmenin en etkili yolu inovasyon. Gelişmiş veya gelişmekte olan tüm dünya ülkeleri zenginlik ve refah düzeyini korumak ve/veya iyileştirmek için işletme ve kurumları inovasyon ve girişimcilik konusunda destekleyen yeni politikalar ve stratejiler uygulamaya koyuyor. İnovasyonun desteklenmesi konusundaki politikalar aşağıdaki iki gerçeğe dayandırılıyor:

 • Ekonomide ek istihdamın %80'ini başta yeni kurulan start-up’lar olmak üzere KOBİ’ler oluşturur. Bilinenin aksine büyük şirketlerin ek istihdama katkısı %20 civarındadır.
 • Bir start-up'ın birkaç yıl içinde 20-30-100 kat büyümesi normaldir. Büyük işletmelerin 5-10 yıllık bir süreçte en çok 1.5-2 kat büyüyebilir.

Yukarıdaki gerekçelerden görüleceği gibi yenilikçi ve inovatif KOBİ’ler ekonomideki dinamizmin en temel unsurunu oluşturuyor. InnoPark, Konya'daki işletmelerin yukarıda açıklanan ihtiyaçlarını karşılamak üzere Konya Sanayi Odasının önderliğinde başlatılan bir girişim.

InnoPark, "Bölgenin İnovasyon Parkı" mottosu ile Konya bölgesinde inovasyona dayalı bir ekonomik büyümeyi, üretim ve ihracatta teknoloji yoğun ve yüksek katma değerli ürünlerin payını artırmayı sağlayacak bir dönüşümü hedefliyor.

InnoPark KOBİMentör TR52 Projesini, yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda TR52 Bölgesindeki KOBİ’lerin "Yeşil Devrime"e ve "Dijital Devrime"e uyum sağlaması, hedef kitle içerisindeki yenilik ve büyüme odaklı girişimler arasından yeni Türkiye markaları ve dünya markaları çıkarılması için bir araç olarak kullanmayı planlıyor.

Projenin genel amacı: Türkiye'deki işletmelerin %99,8'ini oluşturan KOBİ'lerin kurumsallaşma, yenilik ve girişimcilik kapasitelerinin geliştirilerek rekabetçilik yeteneklerinin artırılması, hızlı ve sağlıklı büyümelerinin sağlanmasıdır. Proje bu hedefi ile hem ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacak hem de yenilikçi ve teknoloji odaklı KOBİ'lerin hızlı ve sürdürülebilir büyümesi ile ülke ekonomisine dinamizm kazandırarak ekonomide orta ve yüksek teknoloji odaklı üretim ve ihracat ile ek istihdamın artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Projenin özel amacı ise: TR52 Bölgesindeki 30 yenilikçi KOBİ’ye mentörlük ve danışmanlık desteği sağlayarak işletmelerin bu yenilikçilik ve rekabetçilik yeteneklerini geliştirmek, yenilikçi ürünlerini pazara sunarak yurtiçi ve yurtdışı rekabet güçlerini geliştirmektir.

Ülkemizin girişimcilik ekosistemi her geçen yıl gelişmekte, bu gelişme doğrultusunda girişimcilik genç nesiller için eskiye göre daha fazla tercih edilen bir meslek alternatifi olmaktadır. Türkiye Girişimcilik ekosisteminde girişim sürecinin yukarıda zikredilen aşamalardan ilk dördünde bulunan girişimcilere/adaylara destek sağlayan yeterli sayıda ve nitelikte aktörler (Üniversitelerin ve özel/kamu kuruluşlarının Girişimcilik Programları, Önkuluçka Merkezleri, Kuluçka Merkezleri) bulunmakta ise de girişimcilik sürecinin beşinci aşaması olan büyüme sürecindeki girişimcilere destek sağlayan aktörler ağırlıklı olarak yatırımcılardan (Melek Yatırımcı, VC, Kitle Fonlama vb.) oluşmaktadır. Ülkemiz Girişimcilik ekosisteminde beşinci aşamadaki girişimcilere destek sağlayan az sayıda hızlandırıcı (accelerator) programı bulunmakta ise de çok az sayıda girişimci bu imkanlardan yararlanma şansına sahip olabilmektedir.

KOBİMentör TR52 Projesinin Hedefleri

Projenin hedefi: Mentörlük hizmeti sunulan KOBİ’lerin yenilikçilik ve rekabetçilik yeteneklerini geliştirmek, yenilikçi ürünlerini pazara sunarak yurtiçi ve yurtdışı rekabet güçlerini geliştirmek, global girişimci olmalarını sağlamaktır. Mentörlük hizmeti sunulacak her KOBİ için mentörlük süreci başlangıcında aşağıdakilerden en az 2 başarı ölçütü belirlenecek, mentörlük hizmeti belirlenen başarı ölçütlerini karşılamak üzere yürütülecektir:

 • Kurumsallaşma, dijital dönüşüm ve inovasyon olgunluk düzeylerinde iyileşme
 • Ticarileştirilen ürün sayısı
 • Ciroda artış
 • İhracata başlama
 • İhracatta artış
  • Mevcut pazar payında artış
  • Yeni pazarlara giriş
  • Yurtdışına satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış
 • Lisans satışı
 • Uluslararası projede görev alma
 • Üretim teknolojisinin çevresel performansında iyileştirme

Mentörlük Süreci İçeriği

Mentörlük hizmeti ülkemizdeki farklı kuruluşlarından gelecek konusunda global vizyona sahip ülke çapında tanınan mentörler tarafından verilecek ve program kapsamında mentörlük verilecek KOBİ’ler belirlenen kriterlere göre seçilecektir. Mentörler programa başvuran KOBİ’lerin iş süreçlerini değerlendirerek kurumsallaşma ve inovasyon yönünden zayıf ve güçlü yönleri belirleyerek işletmenin diagnostiğini çıkararak ikinci aşamada mentörler tarafından belirlenen tespitler esas alınarak işletmeler için bir yol haritası belirlenecektir.

KOBİ’lerin önerilen yol haritası doğrultusunda kurumsal ve inovatif yeteneklerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliğine erişmelerini sağlamak üzere gerekli eğitimler verilecek, ihtiyaç duydukları danışmanlık, sertifikasyon, homologasyon vb. hizmetleri almaları sağlanacaktır. Mentörlük hizmeti ücretsiz verilecek, mentörlük süreci sonrasında ihtiyaç duyulan eğitim, danışmanlık ve diğer hizmetler ise proje bütçesinin elverdiği ölçüde ücretsiz verilecektir. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu hizmetler için TÜBİTAK, KOSGEB, KOP, MEVKA vb. kuruluşların sağladığı desteklerinden yararlanma konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacaktır.

MARKA OLMA FIRSATINI DEĞERLENDİRİN

KOBİMentör TR52 projesine katılarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık sağlayın. İşinizi büyütün ve geliştirin.

TANINMIŞ MENTÖRLER

InnoPark’ın görevlendireceği iş dünyasının başarılı kişileri arasından seçilen, ülke çapında tanınmış mentörlerle çalışarak işletmenizin iş verimliliğini ve etkinliğini artırın, iş süreçlerinizi iyileştirin, rekabetçilik ve inovasyon yeteneklerini geliştirin.

DENEYİMLİ EĞİTİMCİLER

InnoPark’ın deneyimli eğitimcilerinden alacağınız değerli eğitimlerle personelinizin niteliklerini geliştirin. Başarılı bir ekibe sahip olmanın gereklerini yerine getirin.

ÜCRETSİZ VEYA DÜŞÜK MALİYETLİ DANIŞMANLIK

InnoPark’ın akredite ettiği kuruluşlardan alacağınız ücretsiz veya çok düşük maliyetli danışmanlık, sertifikasyon, kalibrasyon, homologasyon vb. destek hizmetleri ile işletmenizin eksiklerini giderin, güçlü yönlerinizi ortaya çıkarın, zayıflıklarınızdan kurtulun. Ulusal ve uluslararası desteklerinden yararlanmanın gereğini yerine getirin.

PROGRAM SÜRECİ

Programa
Başvuru

Mentörlük hizmeti akmak isteyen KOBİ’ler ile mentörlük yapmak isteyen uzmanlar başvurularını web sayfasındaki başvuru linkini tıklayarak yapacaklardır.

İnovasyon Karnesi Uygulaması ve Tanılama (Diagnostik)

Programa başvuran KOBİ’lerin mevcut durumunu değerlendirmek, KOBİ'nin kurumsallaşma ve inovasyon yönünden zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek üzere işletme bir Tanılama Heyeti tarafından ziyaret edilecektir. Ziyaret sonrası Tanılama Heyeti ve KOBİ yöneticilerinin mutabakatı ile KOBİ'ye özel "İnovasyon Yol Haritası" belirlenecektir.

Mentör Ataması
Yol Haritası Belirlenmesi ve Mentörlük

Mentör-KOBİ eşleştirmesi için mentör adayına KOBİ hakkında bilgi, KOBİ’ye mentör adayı hakkında bilgi gönderilecek her iki tarafın da onayı alınması halinde eşleştirme yapılacaktır. Atanan mentör, KOBİ için belirlenen "İnovasyon Yol Haritasının" uygulanması amacıyla KOBİ'ye uzun süreli mentörlük hizmeti sunacaktır.

Mentörlük ve Geliştirici Hizmetlerin Alınması

Bu aşamada her KOBİ, kendisine atanan mentörle yüzyüze görüşmeler yaparak  KOBİ için belirlenen İyileştirme Yol Haritasını uygulayacaktır.

Başvuru

KOBİ’ler İçin Başvuru Koşulları

Proje kapsamında mentörlük hizmeti sunulacak KOBİ'ler aşağıdaki kriterler esas alınarak seçilecektir:

 • Konya veya Karaman illerinden birinde faaliyet gösteriyor olması,
 • KOBİ niteliğine sahip olması,
 • Hızlı büyüme trendine/potansiyeline sahip olması,
 • Yüksek katma değerli ürünler üretme potansiyeline sahip olması,
 • KOBİ’nin global piyasalara açılma trendine/ potansiyeline sahip olması,
 • İthal ikame (ithalatı azaltma) potansiyeline sahip olması,
 • İş yaşamında itibar sahibi olması, hakkında yüz kızartıcı, itibar zedeleyici veya ağır suçlardan hüküm verilmemiş olması,
 • Yasadışı işlere karışmamış olması, etrafında iyi tanınır olması,
 • KOBİ Üst yönetiminin mentörlük almaya istekli olması, mentörlük hizmeti kapsamında sunulacak tavsiyeleri yerine getirme konusunda imkan ve irade sahibi olması,
 • KOBİ'nin Öncelikli olarak aşağıdaki alanlardan birinde faaliyet gösteriyor olması,
  • Yüksek katma değerli ya da yenilikçi (ürünler üreten/süreçler uygulayan) işletme olması,
  • İleri üretim teknolojileri alanında faaliyet göstermesi,
  • Dijital Endüstriyel /Dijital Dönüşüme girdi sağlayan KOBİ( IoT, Big Data, Yapay Zeka, Akıllı Fabrikalar, Mobil Çözümler, Bulut Teknolojisi, Siber Güvenlik, Robotik, AR/VR konularında çalışan) olması,
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörlerine makine, teçhizat, sistem veya teknoloji üreten işletme olması,
  • Yenilenebilir Enerji, Çevre Dostu teknolojiler ve Sürdürülebilir Sanayileşme konusunda çalışan işletme olması,
  • Akıllı Ulaşım sistemleri konusunda çalışan işletme olması,
  • KOBİ'nin üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik ile ilgili emisyonun azaltılması, kirliliğin önlenmesi, geri dönüşümün sağlanması, atıkların bertaraf edilmesi, döngüsel ekonomiye geçiş vb. yenilikler yapmaya ihtiyacı olması.
Mentörler İçin Başvuru Koşulları

KOBİMentör TR52 projesi kapsamında mentörlük hizmeti alınacak mentörler ülke çapında tebarüz etmiş çalışmaları ve başarıları olan TR52 Bölgesi dışında veya içinde bulunan kişiler arasından seçilecektir. Mentör adaylarının başvuruları aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak değerlendirilecektir:

 • En az 4 yıllık üniversite örgün eğitimi (Açıköğretim hariç) almış olması, İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik, Fen, Tıp, Veterinerlik, Ziraat vb. fakültelerden mezun olması,
 • Sanayi sektöründe en az 10 yıl işletme deneyimi olması (TÜBİTAK vb. kamu kurumları tarafından tanınan mentörlük sertifikası sahibi olanlar için 5 yıl sanayi sektörü deneyimi yeterlidir), bu sürenin bir kısmını yönetici olarak geçirmiş olması,
 • İmalat sektöründe belirli bir alanda kendini kanıtlamış ve tanınır olması,
 • Emekliliğini almış olması veya halen herhangi bir kurum/kuruluşa bağlı olarak çalışıyor ise mentörlük yapma konusunda çalıştığı kurum yönetiminin iznini almış olması (ayrıca mentörlük alacak işletmenin onayı istenilecektir) ve mentörlük işi için zaman ayırabilecek konumda olması,
 • Teknik veya idari yöneticilik deneyimi olması tercih sebebi,
 • Ar-Ge ve Proje Yönetimi konusunda deneyim sahibi olması tercih sebebidir.

Mentör - KOBİ Eşleştirmesi

Eşleştirme aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır.

 • KOBİ ve mentör faaliyet alanlarının uyumu
 • Mentörün deneyimi
 • Mentör ve KOBİ’nin karşılıklı onayı
 • Mentör/KOBİ arasında çıkar çatışması/çakışması oluşturabilecek durumlar
 • KOBİ’nin diagnostiği yapılırken mentörün KOBİ’nin tüm faaliyetleri (Üretim, dış ticaret, finansman, lojistik, İK, Ar-Ge vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmaması durumunda en çok 3 mentörden oluşan bir mentörler ekibi seçilecek her mentör kendi uzmanlık alanındaki konularda mentörlük hizmeti verecektir.
 • Mentör ve KOBİ’nin çalışma takvimi konusunda uyumu

Tanılama (Diagnostik) Ziyaretleri ve Yol Haritası Çıkarılması

Bu aşamada farklı alanlarda uzmanlık sahibi olan birden çok mentör görev alabilecektir. Mentörler ve KOBİ yönetimi birlikte işletmenin diagnostik bilgilerini esas alarak KOBİ için bir İyileştirme Yol Haritası belirleyecektir.

Birebir Mentörlük Ziyaretleri/Eğitim/Danışmanlık/Sertifikasyon vb. Hizmetler

KOBİ’lerin önerilen yol haritası doğrultusunda kurumsal ve inovatif yeteneklerini geliştirmeleri için  ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliğine erişmelerini sağlamak üzere gerekli eğitimler verilecek, ihtiyaç duydukları danışmanlıksertifikasyon, homoşogasyon vb. hizmetleri almaları sağlanacaktır. Mentörlük hizmeti ücretsiz verilecek, mentörlük süreci sonrasında ihtiyaç duyulan eğitim, danışmanlık ve diğer hizmetler ise proje bütçesinin elverdiği ölçüde ücretsiz verilecektir. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu hizmetler için TÜBİTAK, KOSGEB, KOP, MEVKA vb. kuruluşların sağladığı desteklerinden yararlanma konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacaktır.

Tanılama (Diagnostik) ziyaretlerinin çıktısı olan KOBİ Geliştirme Yol Haritasında  yer alabilecek aşağıdaki hizmetler InnoPark veri tabanına alınmış olan akredite edilmiş kişi ve kuruluşlardan alınması sağlanacaktır.:

 • Eğitim Hizmetleri
 • Sertifikasyon Danışmanlık hizmetleri (ISO 16949-ISO 9001,ISO 14001- ISO 18001,…. vb. Yönetim Sistemleri, CE, GOST vb.)
 • Kalibrasyon hizmetleri
 • Akademik danışmanlık
 • Laboratuvar/ Test Hizmeti
 • Homologasyon hizmeti
 • Koçluk (İhracat, pazarlama)
 • Danışmanlık (İK, Mal,i, Hukuki vb.)
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları danışmanlığı
 • Laboratuvar ve test cihazları tasarım üretim hizmeti
 • Laboratuvar ve test cihazları satış ve servis hizmeti
 • Endüstriyel tasarım hizmeti
 • Uluslarası proje işbirlikleri kurma danışmanlığı
 • Ulusal veya uluslararası Ar-Ge destek fonlarına erişim desteği/Proje hazırlama hizmeti
 • Uluslararası Ar-Ge destek fonlarına erişim desteği/AB Proje ortağı bulma ve proje hazırlama hizmeti
 • IPARD, Kalkınma Ajansı vb. programlara proje hazırlama desteği
 • Ar-Ge/Teknolojik danışmanlık hizmeti
 • Yönetim danışmanlığı
 • Tersine Mühendislik (3D tarama/3 D basım) hizmeti
 • Modelleme, simülasyon ve analiz hizmetleri
 • Üniversitelerle işbirliği kurma
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakkı Pazarlama/Ticarileştirme
 • Üniversite Laboratuvarlarından yararlandırma
 • Kümelenme ve rekabet öncesi işbirliği danışmanlığı
İşbirliklerimiz

KOBİMentör bir InnoStar Girişim Hızlandırma Programı projesidir.