X

Şirketin için daha güzel yarınlar...

KOP Bölgesi geleceği inovasyonda arıyor

KOBİMentör Projesi ile KOP Bölgesindeki 54 KOBİ mentörlük sürecine alınarak, yeni Türkiye markaları oluşturulmasına katkı sağlanacak.

KOBİMentör, KOP Bölgesindeki Konya, Karaman, Niğde, Aksaray illerindeki 54 KOBİ’yi geleceğe hazırlayacak bir projedir. KOP Bölge İdaresi tarafından desteklenen KOBİMentör Projesinin Uygulayıcı Kuruluşu Necmettin Erbakan Üniversitesi, hizmet tedarikçisi InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’dir.

KOBİMentör Projesi kapsamında, seçilen, KOP Bölgesi illerinden Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde’de yerleşik 54 KOBİ’nin

 • Kurumsallaşma düzeyinin iyileştirilmesi,
 • İnovatif yapıya kavuşturulması,
 • Yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönlendirilmesi,
 • Ölçek büyütmesi,
 • KOP bölgesinden yeni Türkiye markaları ve dünya markaları çıkarılması

amacıyla mentörlük, eğitim, danışmanlık ve diğer geliştirici  hizmetleri (sertifikasyon, kalibrasyon, homologasyon vb.) alması sağlanacaktır.

Mentörlük hizmeti ülkemizdeki farklı kuruluşlarından gelecek konusunda global vizyona sahip mentörler tarafından verilecek ve program kapsamında mentörlük verilecek KOBİ’ler belirlenen kriterlere göre seçilecektir.Mentörler programa başvuran KOBİ’lerin iş süreçlerini değerlendirerek kurumsallaşma ve inovasyon yönünden zayıf ve güçlü yönleri belirleyerek işletmenin diagnostiğini çıkararak ikinci aşamada mentörler tarafından belirlenen tespitler esas alınarak işletmeler için bir yol haritası belirlenecektir.

KOBİ’lerin önerilen yol haritası doğrultusunda kurumsal ve inovatif yeteneklerini geliştirmeleri için  ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliğine erişmelerini sağlamak üzere gerekli eğitimler verilecek, ihtiyaç duydukları danışmanlıksertifikasyon, homoşogasyon vb. hizmetleri almaları sağlanacaktır. Mentörlük hizmeti ücretsiz verilecek, mentörlük süreci sonrasında ihtiyaç duyulan eğitim, danışmanlık ve diğer hizmetler ise proje bütçesinin elverdiği ölçüde ücretsiz verilecektir. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu hizmetler için TÜBİTAK, KOSGEB, KOP, MEVKA vb. kuruluşların sağladığı desteklerinden yararlanma konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacaktır.

KOBİMentör Projesinin Gerekçesi

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görev alanında yer alan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinin girişimcilik ve yenilikçilik potansiyellerini ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla  "Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi" yürütülmüştür. Proje ile söz konusu illerin daha rekabetçi, yaratıcı, yüksek katma değer üreten, yenilikçi bir ekonomik yapıya kavuşmasına imkan sağlayacak bir yol haritasının oluşturulması için analiz ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Proje çalışmaları sonucunda Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde bölgesinde saptanan başlıca sorunlar şunlardır:

 • İşletmelerde Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün tam olarak yerleşmemiş olması,
 • Nitelikli personel ihtiyacının karşılanamaması,
 • Kümelenme faaliyetlerinde değer zinciri anlayışının zayıf olması,
 • İşletmelerde kurumsallaşmanın zayıf olması,
 • İşbirliği kültürünün zayıf olması,
 • Üniversite-sanayi işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması

KOP Bölgesi'nde kurumsallaşamama, işbirliği-güç birliği eksikliği ve üniversite-sanayi işbirliğinin az gelişmiş olması sorunları üst ölçekli ve uzun vadeli çözümler gerektiren sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölge’deki Ar-Ge faaliyetleri ve yatırımları incelendiğinde, Ar-Ge birimi sahibi olan bazı firmalar bile nitelikli eleman eksikliği nedeniyle Ar-Ge faaliyetlerinde zaafiyet yaşadıklarını belirtmektedir.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yukarıdaki tespitler doğrultusunda işletmelerde Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün geliştirilebilmesi amacıyla “KOBİ Mentörlük Sistemi Projesi” ni başlatma ve destekleme kararı almıştır. Proje kapsamında; KOBİ’lerin inovasyon konusunda uluslararası rekabetçilik kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine destek sağlayacak mentörlük, danışmanlık, eğitim ve koçluk hizmetleri sunulması amaçlanmaktadır. Proje ile; firma ölçeğinde bir Ar-Ge stratejisi ve Ar-Ge altyapısının oluşturulması hedeflenerek firmaların mevcut pazar payını arttırmak, yeni pazarlara girmek, maliyetlerini düşürmek ve yeni teknolojiler öğrenmek gibi avantajları sağlaması öngörülmektedir.”

İçerik

KOP Bölgesi geleceği inovasyonda arıyor,

KOBİMentör Projesi ile KOP Bölgesindeki 54 KOBİ mentörlük sürecine alınarak, yeni Türkiye markalarının doğuşuna katkı sağlanacak.

MARKA OLMA FIRSATINI DEĞERLENDİRİN

KobiMentör projesine katılarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık sağlayın. İşinizi büyütün ve geliştirin.

TANINMIŞ MENTÖRLER

InnoPark’ın görevlendireceği iş dünyasının başarılı kişileri arasından seçilen, ülke çapında tanınmış mentörlerle çalışarak işletmenizin iş verimliliğini ve etkinliğini artırın, iş süreçlerinizi iyileştirin, rekabetçilik ve inovasyon yeteneklerini geliştirin.

DENEYİMLİ EĞİTİMCİLER

InnoPark’ın deneyimli eğitimcilerinden alacağınız değerli eğitimlerle personelinizin niteliklerini geliştirin. Başarılı bir ekibe sahip olmanın gereklerini yerine getirin.

ÜCRETSİZ VEYA DÜŞÜK MALİYETLİ DANIŞMANLIK

InnoPark’ın akredite ettiği kuruluşlardan alacağınız ücretsiz veya çok düşük maliyetli danışmanlık, sertifikasyon, kalibrasyon, homologasyon vb. destek hizmetleri ile işletmenizin eksiklerini giderin, güçlü yönlerinizi ortaya çıkarın, zayıflıklarınızdan kurtulun. Ulusal ve uluslararası desteklerinden yararlanmanın gereğini yerine getirin.

PROGRAM SÜRECİ

Başvuru
Yapılması

Mentörlük hizmeti akmak isteyen KOBİ’ler ile mentörlük yapmak isteyen uzmanlar başvurularını web sayfasındaki başvuru linkini tıklayarak yapacaklardır.

Tanılama ve Yol Haritası

Programa başvuran KOBİ’lerin mevcut durumunu değerlendirmek, KOBİ'nin kurumsallaşma ve inovasyon yönünden zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek üzere işletme bir Tanılama Heyeti tarafından ziyaret edilecektir. Ziyaret sonrası Tanılama Heyeti ve KOBİ yöneticilerinin mutabakatı ile KOBİ'ye özel "İnovasyon Yol Haritası" belirlenecektir.

Mentör - KOBİ 
Eşleştirmesi

Mentör-KOBİ eşleştirmesi için mentör adayına KOBİ hakkında bilgi, KOBİ’ye mentör adayı hakkında bilgi gönderilecek her iki tarafın da onayı alınması halinde eşleştirme yapılacaktır. Atanan mentör, KOBİ için belirlenen "İnovasyon Yol Haritasının" uygulanması amacıyla KOBİ'ye uzun süreli mentörlük hizmeti sunacaktır.

Birebir
Hizmetler

Bu aşamada her KOBİ, kendisine atanan mentörle yüzyüze görüşmeler yaparak  KOBİ için belirlenen İyileştirme Yol Haritasını uygulayacaktır.

Başvuru

Başvurulara en geç 1 hafta içinde cevap verilecektir.

KOBİ’ler İçin Başvuru Koşulları
 • Mentörlük alacak KOBİ’ler  öncelikli olarak aşağıdaki şartları karşılayanlar arasından seçilecektir:
 • KOBİ’nin Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman illerinden birinde faaliyet gösteriyor olması,
 • KOBİ’nin üst yönetiminin mentörlük almaya istekli olması
 • KOBİ’nin mentörlük hizmeti kapsamında sunulacak tavsiyeleri yerine getirme konusunda imkan ve irade sahibi olması.
 • KOBİ’nin hızlı büyüme trendine/potansiyeline sahip olması,
 • KOBİ’nin ithal ikame (ithalatı azaltma) potansiyeline sahip olması,
 • KOBİ’nin ihracat potansiyeline sahip olması,
 • KOBİ’nin yüksek katma değerli ürünler üretme potansiyeline sahip olması,
 • KOBİ’nin global piyasalara açılma trendine/ potansiyeline sahip olması,
 • KOBİ’nin iş yaşamında itibar sahibi olması, hakkında yüz kızartıcı, itibar zedeleyici veya ağır suçlardan hüküm verilmemiş olması,
 • KOBİ’nin yasadışı işlere karışmamış olması, etrafında iyi tanınır olması,
 • KOBİ’nin mentörlük ve danışmanlık hizmetlerini aldıktan sonra ulusal veya uluslararası Ar-GE destek programlarına en az 1 Ar-Ge proje önerisi sunmayı taahhüt etmesi.
 • Not: KOBİ'nin Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurma planı olması tercih nedenidir.

Programa her alanda faaliyet gösteren KOBİ’ler katılabilmekte olup aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’ler programdan öncelikli olarak yararlandırılacaktır:

 • Üretim yapan KOBİ’ler
 • Dijital Endüstriye /Dijital Dönüşüme girdi sağlayan ( IoT, Big Data, Yapay Zeka, Akıllı Fabrikalar, Mobil Çözümler, Bulut Teknolojisi, Siber Güvenlik, Robotik, AR/VR konularında çalışan) KOBİ’ler
 • Savunma Sanayiine sistem veya bileşen üreten KOBİ’ler
 • Otomotiv, Makine, Kimya, elektronik ve kimya sanayiine üretim teçhizatı ve ara malı üreten KOBİ’ler,
 • Yenilenebilir Enerji, Çevre Dostu teknolojiler ve Sürdürülebilir Sanayileşme konusunda faaliyet gösteren KOBİ’ler
 • Akıllı Ulaşım sistemleri konusunda çalışan KOBİ’ler
Mentörler İçin Başvuru Koşulları

KOBİMentör projesi kapsamında mentörlük hizmeti alınacak mentörler ülke çapında tebarüz etmiş çalışmaları ve başarıları olan KOP Bölgesi dışında veya içinde bulunan kişiler arasından seçilecektir. Mentör adaylarının başvuruları aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak değerlendirilecektir:

 • En az 4 yıllık üniversite örgün eğitimi (Açıköğretim hariç) almış olması, İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik, Fen, Tıp, Veterinerlik, Ziraat , … vb. fakültelerden mezun olması,
 • Sanayi sektöründe en az 10 yıl işletme deneyimi olması (TÜBİTAK vb. kamu kurumları tarafından tanınan mentörlük sertifikası sahibi olanlar için 5 yıl sanayi sektörü deneyimi yeterlidir), bu sürenin bir kısmını yönetici olarak geçirmiş olması
 • İmalat sektöründe belirli bir alanda kendini kanıtlamış ve tanınır olması
 • Emekliliğini almış olması veya halen  herhangi bir kurum/kuruluşa bağlı olarak çalışıyor ise mentörlük yapma konusunda çalıştığı kurum yönetiminin iznini almış olması (ayrıca mentörlük alacak işletmenin onayı istenilecektir) ve mentörlük işi için zaman ayırabilecek konumda olması
 • Teknik veya idari yöneticilik deneyimi olması tercih sebebi
 • Ar-Ge ve Proje Yönetimi konusunda deneyim sahibi olması tercih sebebidir

Mentör - KOBİ Eşleştirmesi

Eşleştirme aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır.

 • KOBİ ve mentör faaliyet alanlarının uyumu
 • Mentörün deneyimi
 • Mentör ve KOBİ’nin karşılıklı onayı
 • Mentör/KOBİ arasında çıkar çatışması/çakışması oluşturabilecek durumlar
 • KOBİ’nin diagnostiği yapılırken mentörün KOBİ’nin tüm faaliyetleri (Üretim, dış ticaret, finansman, lojistik, İK, Ar-Ge vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmaması durumunda en çok 3 mentörden oluşan bir mentörler ekibi seçilecek her mentör kendi uzmanlık alanındaki konularda mentörlük hizmeti verecektir.
 • Mentör ve KOBİ’nin çalışma takvimi konusunda uyumu

Tanılama (Diagnostik) Ziyaretleri ve Yol Haritası Çıkarılması

Bu aşamada farklı alanlarda uzmanlık sahibi olan birden çok mentör görev alabilecektir. Mentörler ve KOBİ yönetimi birlikte işletmenin diagnostik bilgilerini esas alarak KOBİ için bir İyileştirme Yol Haritası belirleyecektir.

Birebir Mentörlük Ziyaretleri/Eğitim/Danışmanlık/Sertifikasyon vb. Hizmetler

KOBİ’lerin önerilen yol haritası doğrultusunda kurumsal ve inovatif yeteneklerini geliştirmeleri için  ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliğine erişmelerini sağlamak üzere gerekli eğitimler verilecek, ihtiyaç duydukları danışmanlıksertifikasyon, homoşogasyon vb. hizmetleri almaları sağlanacaktır. Mentörlük hizmeti ücretsiz verilecek, mentörlük süreci sonrasında ihtiyaç duyulan eğitim, danışmanlık ve diğer hizmetler ise proje bütçesinin elverdiği ölçüde ücretsiz verilecektir. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu hizmetler için TÜBİTAK, KOSGEB, KOP, MEVKA vb. kuruluşların sağladığı desteklerinden yararlanma konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacaktır.

Tanılama (Diagnostik) ziyaretlerinin çıktısı olan KOBİ Geliştirme Yol Haritasında  yer alabilecek aşağıdaki hizmetler InnoPark veri tabanına alınmış olan akredite edilmiş kişi ve kuruluşlardan alınması sağlanacaktır.:

 • Eğitim Hizmetleri
 • Sertifikasyon Danışmanlık hizmetleri (ISO 16949-ISO 9001,ISO 14001- ISO 18001,…. vb. Yönetim Sistemleri, CE, GOST vb.)
 • Kalibrasyon hizmetleri
 • Akademik danışmanlık
 • Laboratuvar/ Test Hizmeti
 • Homologasyon hizmeti
 • Koçluk (İhracat, pazarlama)
 • Danışmanlık (İK, Mal,i, Hukuki vb.)
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları danışmanlığı
 • Laboratuvar ve test cihazları tasarım üretim hizmeti
 • Laboratuvar ve test cihazları satış ve servis hizmeti
 • Endüstriyel tasarım hizmeti
 • Uluslarası proje işbirlikleri kurma danışmanlığı
 • Ulusal veya uluslararası Ar-Ge destek fonlarına erişim desteği/Proje hazırlama hizmeti
 • Uluslararası Ar-Ge destek fonlarına erişim desteği/AB Proje ortağı bulma ve proje hazırlama hizmeti
 • IPARD, Kalkınma Ajansı vb. programlara proje hazırlama desteği
 • Ar-Ge/Teknolojik danışmanlık hizmeti
 • Yönetim danışmanlığı
 • Tersine Mühendislik (3D tarama/3 D basım) hizmeti
 • Modelleme, simülasyon ve analiz hizmetleri
 • Üniversitelerle işbirliği kurma
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakkı Pazarlama/Ticarileştirme
 • Üniversite Laboratuvarlarından yararlandırma
 • Kümelenme ve rekabet öncesi işbirliği danışmanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

İşbirliklerimiz

İletişim Formu


KOBİ Mentör bir InnoStar Girişim Hızlandırma Programı projesidir.